สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร : Microsoft Teams ฟีเจอร์ใหม่กับการสอนยุคดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการสอน และสามารถสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมและสื่อให้น่าสนใจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรม และ ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท Microsoft ประเทศไทย เป็นวิทยากร โดยอบรม Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 และอบรม Online ผ่านระบบ Ms. teams เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 15 ภาพ