สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในหัวข้อ “Apple Teacher การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานสาขาวิชาฯ มอบนโยบายและกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย ดร.เอื้ออารี จันทร และ อ.สุพรรณิการ์ ทับมณี Apple Leader ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เข้ารับการอบรมจำนวน 53 คน
(ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้) 

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ