บทความ สุขวิถีแบบ New Normal
น.ส.พ.สยามรัฐ ฉบับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
โดย ดร.เอื้ออารี จันทร อาจารย์คณะครุศาสตร์/หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต