บทความ สุนทรียภาพชีวิตของคน NEW GEN
น.ส.พ. สยามรัฐ ฉบับวันที่ 2 มีนาคม 2564
โดย ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ
รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต