ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การจัดตั้งชมรมห้องสมุดสีเขียว การนำเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564 เกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว และรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม และดร.สิมนัส ตรีเดช ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 4 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี และชุติวรรณ ภิญญากรณ์)

อัลบั้มภาพ 24 ภาพ