สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามตัวชี้วัด SDU QA ปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน โดยมี ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผอ.สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ 
(ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ