วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ SDU Online Learning เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ให้กับบุคลากรของสำนัก ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams นำโดย ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และคุณเบญญาภา ยวงอักษร เป็นวิทยากรดำเนินการจัดการความรู้ในประเด็นต่างๆ เช่น รูปแบบและการบริหารจัดการห้อง SDU Online Learning การใช้งานระบบ Room Booking เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสามารถให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้กับ หลักสูตร คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการให้บริการ SDU Online Learning ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู้ยุคใหม่ สู่วิถีนิวนอร์มัลแบบ Hybrid Learning (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : ชัยญามล เลิศสงคราม)

อัลบั้มภาพ 11 ภาพ