สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกและในมหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในหัวข้อ “Apple Teacher การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21”  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โดย ดร.เอื้ออารี จันทร และ อ.สุพรรณิการ์ ทับมณี  Apple Leader และฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมกิจรรมประกอบด้วยนักศึกษาอาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จำนวน 131 คน
(ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: สุพรรณิการ์ ทับมณี)

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ