นางจำนรรจา พลอยมุกดา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 กับสำนักบริหารกลยุทธ์ หน่วยงานผู้ดูแลข้อมูล ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองบริหารงานบุคคล รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom เพื่อการจัดทำรายการข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set: CDS) ที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย และการรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA Online ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ (https://datacenter.dusit.ac.th/cds/) เพื่อให้ข้อมูลเกิดความครบถ้วน และตรงตามความต้องการการใช้งานข้อมูล  การประชุมมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้อง SDU Online Learning Room 01 (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : ณญาดา สัจจาสุวรรณ)

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ