ดร.สวงค์  บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มสด. จัดประชุมเตรียมพร้อมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ด้วยระบบเลือกตั้งออนไลน์ SDU  eVote เมื่อวันจันทร์ที่   18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม Online Learning room 01 โดยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ด้วยระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผ่าน URL http://www.dusit.ac.th/evote ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: สำนักวิทยบริการฯ)

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ