ดร.สวงค์  บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มสด.จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อมอบนโยบาย การดำเนินงานสนับสนุนการเรียน  การสอนออนไลน์  และรองรับการทำงาน Work From Home ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยปิดให้บริการพื้นที่ห้องสมุดและให้ใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ฝ่ายงานสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: ชัยญามล เลิศสงคราม)

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ