สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมจัดทำแผนในอนาคตที่เชื่อมโยงกับ SDU Directions จากผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561-2564 และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ตาม SDU QA โดยมี ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม Sharing Room อาคารวิทยบริการ (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ