สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ Academic Boost up Fun Time ในกิจกรรม การใช้ห้องออนไลน์ สำหรับเด็กประถมศึกษา โดยมีดร.เอื้ออารี จันทร และบุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมออนไลน์ อาคาร 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ:ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้)

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ