ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมหลักสูตร APPLE TEACHER ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ลาน VL อาคารวิทยบริการ (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: จิรโรจน์ โอฬารศศิวัชร)

อัลบั้มภาพ 15 ภาพ