สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร Technology Based Learning: iPhone/iPad กิจกรรม “การถ่ายภาพยนตร์ หรือหนังสั้น โดยใช้เอฟเฟกต์ฉากสีเขียวหรือน้ำเงิน” โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี iPhone /iPad และสามารถนำเทคนิคจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีดร.เอื้ออารี จันทร นำกิจกรรม และคุณอภินัทธ์ เอื้อโภไคย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ iPhone/iPad จาก Ustore เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ลาน VL อาคารวิทยบริการ (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: จิรโรจน์ โอฬารศศิวัชร)

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ