สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ โดยมีวาระการประชุมเพื่อ 1) รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆประจำปี 2563 และนำเสนอจุดเด่นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ในประเด็นระบบการศึกษาออนไลน์เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 2) รายงานผลการดำเนินงานตามทิศทางมหาวิทยาลัย : จิ๋ว แต่ แจ๋ว (จุดเน้นสวนดุสิต) พ.ศ. 2563-2567 ในประเด็นความเสถียรของระบบสนับสนุนการทำงาน และประเด็นพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก 3) กำหนดหัวข้อและจัดทำ Infographic แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM SDU Sharing) ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง Line KM SDU โดยมีนายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ