สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กรมยุทธศึกษาทหารบก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการอบรมครูทหารบกตามแนวมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ 1/62
หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา” โดยมีอาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ วิทยากร และทีมผู้ช่วยฯจากสำนักวิทยบริการฯ ให้ความรู้ โดยนำเทคโนโลยี Virtual Reality(VR) มาใช้งานกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Google Street View เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ด้านนวัตกรรมฯ การศึกษาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ