สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมออกบูธนิทรรศการจากส่วนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ในงาน Insight SDU TCAS 64  โดยนำนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กับการเรียนการสอน งาน Insight SDU TCAS 64 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะต่างของมหาวิทยาลัยฯ โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การออกบูธแนะนำหลักสูตร นิทรรศการจากส่วนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ข้อมูลคำปรึกษาการเข้าศึกษาในทุกคณะ/โรงเรียน และให้ความรู้สำหรับการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคต อีกทั้งภายในงานสามารถสมัครเรียนรอบที่ 1 Portfolio และรอบที่  2 Quota ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำลังเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 20 ภาพ