สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับศิษย์เก่าเอกบรรณารักษ์ รุ่น 1 วิทยาลัยครูสวนดุสิต โดย รศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี อ.ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมเพื่อนศิษย์เก่า เข้าเยี่ยมชมสถานที่และร่วมย้อนรอยอดีตช่วงการเรียนวิทยาลัยครูสวนดุสิต  โดยมี คุณวีระพันธ์  ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ คุณประดับศรี เนตรนี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด และตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับและพาชมสถานที่ ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ มสด. (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 20 ภาพ