สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำ Live Production และการใช้งานห้อง SDU online learning เพื่อให้บริการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการจัดทำ Live Production สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการอบรม ในวันที่ 9 –10 กันยายน 2563 ณ ห้อง SDU online learning 01 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง SDU online learning 02 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง SDU online learning 03 , 04 คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์/TBL) 

อัลบั้มภาพ 22 ภาพ