สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชม และศึกษาการทำงาน และการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง สำหรับการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ดร.เอื้ออารี  จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ และคุณธันยมัย กลุ่นเขียว บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้ความรู้ เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ