สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ความรู้ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ” ในหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ โดยผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร และทีมผู้ช่วยสอนจากสำนักวิทยบริการฯ โดยนำแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนปัจจุบัน และกิจกรรมเทคโนโลยี VR สำหรับการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: ไพศาล /อภิญญา)

อัลบั้มภาพ 25 ภาพ