สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธาน ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ นายครรชิต อนุกูล กรรมการ และนางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย เลขานุการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ