สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ iPad โดยใช้การเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based Learning) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยรุ่นพี่ในสาขาฯ รหัส 62 เป็นพี่เลี้ยงในการอบรม, ผศ.ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานหลักสูตรฯ, ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา และคุณครูวิไลลักษณ์ ภูมิภาค คุณครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 11704 อาคาร 11 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว/ภาพ:เอื้ออารี จันทร)

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ