สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพี่สอนน้อง “iPad เครื่องมือพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21” อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 38 คน โดยมี ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และรุ่นพี่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 ทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว/ภาพ:เอื้ออารี จันทร)

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ