ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา “วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา” ภายใต้โครงการห้องสมุดปลอดขยะ (SDU ARIT Zero Waste) โดยมีนายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม อาจารย์ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล และอาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเสวนาแชร์ประสบการณ์และมุมมองปัญหาขยะพลาสติก รวมทั้งแนวทางในการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ในครั้งนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ กิจกรรม D.I.Y เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ Zero Waste และการแสดงผลงาน Recycle Show Case ณ ลานกิจกรรม Virtual Library อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 กันยายน 2561 (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด / ชุติวรรณ ภิญญากรณ์)