สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ SDU QA ระดับส่วนงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ