สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเทคนิคการใช้งาน Microsoft Office และเทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วย Infographic ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ อ.สุพรรณิการ์ ทับมณี และบุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11305 (ภาพ/ข่าว:วรรณภรณ์ นุชเจริญ)

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ