สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับอาจารย์ภายในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ WBSC-LMS และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ การสร้างบทเรียนและการสอบออนไลน์ โดยมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวเปิดการอบรม และดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย/ภาพ:ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน)

อัลบั้มภาพ 14 ภาพ