สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ WBSC-LMS ให้แก่คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมี ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอาจารย์สุพรรณิการ์ ทับมณี บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11305 อาคาร 11 ชั้น 3 (ภาพ/ข่าว: วรรณภรณ์ นุชเจริญ)

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ