วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การใช้ Application ต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานในสภาวะ Social Distancing” ให้กับบุคลากรของสำนัก ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ภายใต้กลุ่ม “การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน หรือ KA : Key Application” โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Application ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์ไม่ปกติ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน เช่น Application ที่มีใน Office365 เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับบุคลากร (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : จิราพร - ชุติวรรณ ภิญญากรณ์ – ชัยญามล เลิศสงคราม – มลธิรา โพธิ์น้อย)

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ