วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การส่งใบลาผ่านระบบ e-office” ให้กับบุคลากรของสำนัก ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ภายใต้กลุ่ม “การเรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ หรือ LO : Living Online” โดยได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการส่งใบลาประเภทต่างๆ รวมทั้งใบรับรองที่ออกโดยมหาวิทยาลัยฯ ตามลำดับขั้นการพิจารณาของหน่วยงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) อย่างถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับบุคลากร (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : จิราพร ภิญญากรณ์ และชุติวรรณ ภิญญากรณ์)

อัลบั้มภาพ 13 ภาพ