สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมในหัวข้อ “2E กับการพัฒนาและจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคเปลี่ยนผ่าน 4G” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม และคุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมทั้งแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคเปลี่ยนผ่าน 4G ในการจัดการคุณภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในอาคารอย่างเหมาะสม สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผ่าน Application Microsoft Teams (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : มลธิรา โพธิ์น้อย และชุติวรรณ ภิญญากรณ์)

อัลบั้มภาพ 22 ภาพ