สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมพร้อมระบบนิเทศออนไลน์ สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ เตรียมพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม Skype for Business พร้อมทั้งบุคลากรดูแลระบบฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนิเทศออนไลน์ ให้กับอาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาในการสัมนาระหว่างฝึกปฎิบัติการสอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561  ณ ห้องกระจก (ทางเชื่อมอาคาร) ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)