สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับน้องๆจากโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2020 (กรุงเทพมหานคร) เข้าฝึกประสบการณ์ในกิจกรรม My Robot หัวข้อ Theme 1: Earn and Learn: Learning with Professionals ระดับประถมศึกษา โดยเรียนรู้เรื่องการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และความคิดสร้างสรรค์ เช่น เรียนรู้การนำเข้าหนังสือเพื่อมาเป็น e-book กิจกรรมเรียนรู้องค์ประกอบของการจัดทำ VDO โดยใช้ Application Clips ฝึกถ่ายทำ VDO โดยใช้ Green Screen การตัดต่อ VDO ด้วย Application iMovie เป็นต้น กิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 16 มีนาคม 2563 (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: ฝ่ายห้องสมุด/ฝ่าย TBL)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ