สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ  การวางแผนงานสนับสนุนการเรียนออนไลน์ และรองรับการทำงาน Work From Home ตามมาตรการ COVID-19 โดยนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นที่รองรับการทำงานออนไลน์มาใช้ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือและให้คำปรึกษาการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น LINE เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมี ดร.สวงค์  บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มสด. เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: ชัยญามล)