สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/63

เป็นการประชุมทางออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอนในสถานการณ์ในปกติ การเตรียมการรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ จัดทำคู่มือการเรียนการสอน SDU Online Education Platform สำหรับอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร จัดอบรมระบบ WBSC-LMS สำหรับอาจารย์ ผ่าน Microsoft Teams ให้กับอาจารย์ผู้สอนทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา

โดยมีนายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

(ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: ชัยญามล)

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ