สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2560


โดยได้รับเกียติจาก ดร.วีณัฐ  สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ คุณสุทัน  มุมแดง กรรมการ และคุณจิราพร  ภิญญากรณ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการฯ (SDU QA) โดยมีคุณวีระพันธ์  ชมภูแดง และคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 (ข่าว : รสสุคนธ์ / ภาพ : อภิญญา)