สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรมหลักสูตร “ชีวิตสุนทรียด้วย iPhone/iPad” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ กล่าวเปิดการอบรบม โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าอบรม สามารถนำเทคนิคจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีดร.เอื้ออารี จันทร นำกิจกรรม Reflection และคุณอภินัทธ์ เอื้อโภไคย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ iPhone/iPad จาก Ustore เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ลาน VL อาคารวิทยบริการ (ข่าว : รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์ )

อัลบั้มภาพ 19 ภาพ