แจ้งปรับเวลาให้บริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 15 สิงหาคม 61 (เปิดภาคเรียนที่ 1/2561)
 จันทร์ – ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 18.00 น.
 เสาร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 16.30 น.
 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ

 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ http://www.dusit.ac.th/learning-resources

 อ่านหนังสือออนไลน์ : http://elibrary.dusit.ac.th/

 ฐานข้อมูลออนไลน์ : http://arit.dusit.ac.th/ (บริการผ่าน VPN)

 ค้นหา – ยืมหนังสือต่อ http://opac.dusit.ac.th/