สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ด้านการจัดการขยะ ครั้งที่ 3/2561 ตามแนวทางการจัดการความรู้ (KM) โดยมีหัวเรื่องที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม (Domain) คือ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle) ได้แก่ กิจกรรมถุงผ้าให้ยืม กิจกรรมยืดอก..พกแก้วน้ำส่วนตัว กิจกรรมกระดาษ reuse และกิจกรรม recycle show case ซึ่งมีการแสดงผลงานที่ประดิษฐ์จากขยะและวัสดุเหลือใช้ โดยมี นางสาวจำนรรจา พลอยมุกดา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่มดังกล่าว กิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 4