เครื่องมือสืบค้น

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
SpringerLink – e-Books(ภาษาอังกฤษ)

SpringerLink – e-Books เป็นฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปี 2002-2004 เป็นสหสาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ บรรณารักษ์ฯ กฎหมายและสาขาอื่นๆ สามารถสืบค้นและเรียกดูบทความวารสารฉบับ (Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web การใช้งานทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย

IG Publishing e-Books Library (ภาษาอังกฤษ)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาอังกฤษ) บน Platform iGLibrary (iG Publishing) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อในนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิทยบริการฯกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ใช้หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือ ทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการธุรกิจ ฯลฯ

EBSCO e-Books(ภาษาอังกฤษ)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาอังกฤษ) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อในนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิทยบริการฯกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ใช้หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือ ทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการธุรกิจ ฯลฯ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)
TDC

TDC เป็นฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายาก (ฉบับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบเต็มฉบับ (Full - Text) เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ /เอกชน/ สถาบันฯ ใช้งานภายนอกเครือข่าย (สมัครสมาชิกลงทะเบียน)

ProQuest Dissertations & Theses Global

ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Online)
Computer & Applied Sciences Complete (CASC)

Computer & Applied Sciences Complete (CASC) ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่

Science Direct

Science Direct เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบันสามารถสืบค้นและเรียกดู

Web Of Science

Web Of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) การสืบค้นข้อมูล จากวารสารวิชาการนานาชาติ/การประชุมวิชาการ (conference proceeding) และหนังสือ (Books)รวมกนัมากกว่า 8 ล้าน รายการ ซึ่งช่วยนักวิจัยในการค้นหางานวิจัยคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการศึกษาที่สนใจของตนเองได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลการสืบค้นขึ้นอยู่กับประเภทสิ่งพิมพ์ที่สถาบัน แต่ละแห่งบอกรับสมาชิก บรรณานุกรมและสาระสังเขป เนื้อหาครอบคลุมสหสาขา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ มีวารสารรวมกันมากกว่า 10,000 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูล ตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน (ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม Full Text) ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้ใช้ สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote, RefWorks เป็นต้น จัดเก็บใน EndNote Web

EBSCO Discovery Service (EDS)

EBSCO Discovery Service (EDS) เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ/วารสาร/ฐานข้อมูลออนไลน์/ ใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยฯ จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

EBSCO Academic Search Complete

EBSCO Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูล ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1887-ปัจจุบัน

ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สามารถสืบค้นและเรียกดูบทความวารสารฉบับ (Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web การใช้งานทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย

ACS : American Chemical Society

ACS : American Chemical Society วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดอ่านได้) มีจำนวนวารสารที่บอกรับ ประมาณ 41 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักพิมพ์ The American Chemical Society บทความวาร ( Full -Text) รูปแบบ PDF และ HTML เฉพาะวารสารที่บอกรับตัวเล่มเท่านั้น ให้ข้อมูล 1996- ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web

ACM Digital Library

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล วารสาร / จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ/ มีสารานุกรม/คำศัพท์ ด้านคอมพิวเตอร์ วีดิโอ จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เอกสารประกอบด้วย/รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็มให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน การแสดงผลข้อมูล ในรูปแบบ PDF และ HTML การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWorks เป็นต้น ถ่ายโอนไปจัดเก็บใน EndNote Web

SpringerLink – e-Journal

SpringerLink – e-Journal เป็นฐานข้อมูล หนังสือ/วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 1,130 ชื่อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปี 2002-2004 เป็นสหสาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ บรรณารักษ์ฯ กฎหมายและสาขาอื่นๆ สามารถสืบค้นและเรียกดูบทความวารสารฉบับ (Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web การใช้งานทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

IEEE/IET Electronic Library (IEL) วารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ (proceeding) และ Conferenc จากสำนักพิมพ์ IEEE และ IET ให้ข้อมูล 1988 - ปัจจุบัน ครอบคลุมสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา อุตสาหการ ฯลฯ มี Directory online เป็นเครื่องมือช่วยค้น มี Full Text ให้บริการในรูปแบบ PDF มี Multimedia เอกสารประเภท Proceeding เช่น Presentation ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWork จัดเก็บใน EndNote Web การเข้าใช้งานครั้งละ 5 คน การใช้งานภายนอกเครือข่าย (ใช้ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยฯ)

Emerald Insight

Emerald Management PLUS, และ Emerald Management (EM92) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สกอ.บอกรับ และ สำนักวิทยบริการฯม.สวนดุสิตบอกรับ(ที่เป็นส่วนต่าง) ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบัญชี บริหารธุรกิจ และการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ ฯลฯ มีวารสารออนไลน์ ประมาณ 200 ชื่อเรื่อง มีฉบับเต็มมากว่า 120,000 รายการ ปี 1994-ปัจจุบัน และมีสาระสังเขป ปี 1989ปัจจุบัน มีวารสารเด่นๆ ได้แก่ management Decision ,EuropeanJournal,Organization Development

SCOPUS

SCOPUS ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รูปแบบการสืบค้นคล้ายกับฐานข้อมูล Science Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier Science เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักวิทยบริการฯ บอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะสามารถเรียกดู Full-text ได้

ฐานข้อมูล สาขาพยาบาล
Cinahl Plus with Fulltext

Cinahl Plus with Fulltext ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข และงานวิจัย สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 770 ชื่อเรื่อง มีบทความฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600,000 บทความ ให้ข้อมูลย้อนหลัง ปีค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน มี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 275 เล่ม การแสดงรูปแบบ HTML/PDF File เข้าใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Nursing Reference Center Plus

Nursing Reference Center Plus Master nursing best practices with the premier source for evidence-based information designed specifically for nurses. Unmatched in scope, nurses use Nursing Reference Center Plus to get answers to questions quickly, access care plans, watch video demonstrations, strengthen nursing skills, earn continuing education credits and much more.

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์
iQNewsClip

iQNewsClip สรุปข่าวออนไลน์ จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กว่า 30 ฉบับ ปี 2560 ได้วารสารเพิ่มเติม 3 ฉบับได้แก่ การเงินธนาคาร มันนี่ แอนด์ เวลธ์ และ อีคอนนิวส์ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ จัดเป็นหมวดหมู่ พร้อมฟังก์ชั่น ในการสืบค้นข้อความฉบับเต็ม (Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าว ที่ต้องการได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว ให้ข้อมูลปัจจุบัน (การใช้งานเข้าได้พร้อมกัน ครั้งละ 5 คนเท่านั้น)

Free resources
Thai Jounals Online (ThaiJO)

เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการ (Full Text) ที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

Thai-Jounal Citation Index Centre (TCI)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ให้บริการสืบคนผลงานวิจัยแลผลงานวิชาการ การอ้างอิงบความที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการไทย การคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factor ของวารสารวิชาการไทยที่มีอย่ในฐานข้อมูล TCI (TCI impact factors) ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล

Microsoft Academic

Microsoft Academic เป็นเครื่องมือสืบค้นผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่เรียกว่า Microsoft Academic Search สามารถแสดงข้อมูลของนักวิจัย นักวิชาการหลากหลายมิติ ผลงานต่างๆ สามารถส่งออกในฟอร์แมต BibTeX, RIS หรือ RefWorks จุดเด่นที่น่าสนใจมากๆ ก็คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้แต่งร่วม รวมทั้งการอ้างอิงในลักษณะ Visualization

EBSCO Open Dissertations

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก สามารถสืบค้น ฐานข้อมูลนี้ได้จาก EDS platform เพียงกรองข้อมูล content provider เป็น OpenDissertations