เครื่องมือสืบค้น

แหล่งข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลงานวิจัย มสด.
ฐานข้อมูลงานวิจัย มสด.

สามารถสืบค้นและเรียกดูบทความวารสารฉบับ (Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web การใช้งานทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย

ระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุด
ระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุด

SDU MOOC
SDU MOOC

วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานทางวิชาการในประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้คิดด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

English Discoveries
English Discoveries

โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online เป็นโปรแกรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์และคำศัพท์ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง ในชีวิตประจำวัน โดยมีเนื้อหาของบทเรียนทั้งหมดสอดคล้องตามกรอบ มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ตั้งแต่ระดับ A1–C1

SDU Discovery Service
SDU Discovery Service

เป็นฐานข้อมูลและบริการสืบค้นเพื่อการยืมคืน ข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ โดยให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) ไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อเรื่อง โดยมี วารสารฉบับเต็มและบทความฉบับเต็มจากสำนักพิมพ์ต่างๆ อาทิ Wiley (John Wiley & Sons, Inc. / Wiley-Blackwell), Taylor & Francis, Sage Publication เป็นต้น

Title List Title List
UCTAL
UCTAL

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย มีเป้าหมายในการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด

SDU Online Course
SDU Online Course

วารสารวิจัย มสด.
วารสารวิจัย มสด.

ฐานข้อมูลออนไลน์

ACM Digital Library
ACM Digital Library

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล วารสาร / จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ/ มีสารานุกรม/คำศัพท์ ด้านคอมพิวเตอร์ วีดิโอ จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เอกสารประกอบด้วย/รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็มให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน การแสดงผลข้อมูล ในรูปแบบ PDF และ HTML การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWorks เป็นต้น ถ่ายโอนไปจัดเก็บใน EndNote Web

Title List Title List
ACS Publications
ACS Publications

ACS : American Chemical Society วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดอ่านได้) มีจำนวนวารสารที่บอกรับ ประมาณ 41 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักพิมพ์ The American Chemical Society บทความวาร ( Full -Text) รูปแบบ PDF และ HTML เฉพาะวารสารที่บอกรับตัวเล่มเท่านั้น ให้ข้อมูล 1996- ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web

Title List Title List
Emerald Insight
Emerald Insight

Emerald Management PLUS, และ Emerald Management (EM92) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สกอ.บอกรับ และ สำนักวิทยบริการฯม.สวนดุสิตบอกรับ(ที่เป็นส่วนต่าง) ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบัญชี บริหารธุรกิจ และการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ ฯลฯ มีวารสารออนไลน์ ประมาณ 200 ชื่อเรื่อง มีฉบับเต็มมากว่า 120,000 รายการ ปี 1994-ปัจจุบัน และมีสาระสังเขป ปี 1989ปัจจุบัน มีวารสารเด่นๆ ได้แก่ management Decision ,EuropeanJournal,Organization Development

Title List Title List
ERIC
ERIC

ฐานข้อมูล ERIC - Educational Resources Information Center เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ให้บรรณานุกรมและสาระสังเขปเท่านั้น

IEEE Xplore Digital Library
IEEE Xplore Digital Library

IEEE/IET Electronic Library (IEL) วารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ (proceeding) และ Conferenc จากสำนักพิมพ์ IEEE และ IET ให้ข้อมูล 1988 - ปัจจุบัน ครอบคลุมสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา อุตสาหการ ฯลฯ มี Directory online เป็นเครื่องมือช่วยค้น มี Full Text ให้บริการในรูปแบบ PDF มี Multimedia เอกสารประเภท Proceeding เช่น Presentation ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWork จัดเก็บใน EndNote Web การเข้าใช้งานครั้งละ 5 คน การใช้งานภายนอกเครือข่าย (ใช้ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยฯ)

Title List Title List
SpringerLink e-Journal
SpringerLink e-Journal

SpringerLink – e-Journal เป็นฐานข้อมูล หนังสือ/วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 1,130 ชื่อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปี 2002-2004 เป็นสหสาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ บรรณารักษ์ฯ กฎหมายและสาขาอื่นๆ สามารถสืบค้นและเรียกดูบทความวารสารฉบับ (Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web การใช้งานทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย

Title List Title List
Science Direct
Science Direct

ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก วารสารของสํานักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค. ศ.1995 – ปัจจุบัน

Title List Title List
Thai Jounals Online (ThaiJO)
Thai Jounals Online (ThaiJO)

เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

Thai-Jounal Citation Index Centre (TCI)
Thai-Jounal Citation Index Centre (TCI)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ให้บริการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการไทย การคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factor ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (TCI impact factors) ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล

Academic Search Ultimate
Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

Title List Title List
Engineering Source
Engineering Source

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์

  • สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
  • ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง

Title List Title List

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

IG Publishing e-Books Library
IG Publishing e-Books Library

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาอังกฤษ) บน Platform iGLibrary (iG Publishing) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อในนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิทยบริการฯกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ใช้หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือ ทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการธุรกิจ ฯลฯ

EBSCO eBooks
EBSCO eBooks

คอลเลคชั่น ebook ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกว่า90 แห่งจากทั่วโลก อาทิเช่น Cambridge University Press, Harvard University Press, Oxford University Press, Stanford University Press, Yale University Press และอีกมากมาย คอลเลคชั่นนี้ประกอบด้วยหนังสือ ebook จากหลากหลายสาขาวิชากว่า 37,000 ชื่อเรื่อง

เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการเรียน

eBook มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
eBook มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาไทย) ประกอบด้วย งานวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ งานวิจัย หนังสือหายาก หนังสือประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯที่ผลิตขึ้นเองและหนังสืออ่านประกอบทั่วไป ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ( Full Text)

ฐานข้อมูลพยาบาล

CINAHL Complete
CINAHL Complete

CINAHL Complete ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข และงานวิจัย สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 770 ชื่อเรื่อง มีบทความฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600,000 บทความ ให้ข้อมูลย้อนหลัง ปีค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน มี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 275 เล่ม การแสดงรูปแบบ HTML/PDF File เข้าใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

eBook Nursing Collection
eBook Nursing Collection

คอลเลคชั่น ebook ที่ครอบคลุมสาขาวิชาพยาบาล

eBookLibrary Nursing Cluster
eBookLibrary Nursing Cluster

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาพยาบาลศาสตร์ การใช้งานไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ ดาวน์โหลดหนังสือเป็น PDFไฟล์และสั่งพิมพ์ทั้งเล่มในครั้งเดียว สามารถอ่านหนังสือได้ทั้ง ออนไลน์ และ ออฟไลน์

Nursing Reference Center Plus
Nursing Reference Center Plus

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

EBSCO Open Dissertations
EBSCO Open Dissertations

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก สามารถสืบค้น ฐานข้อมูลนี้ได้จาก EDS platform เพียงกรองข้อมูล content provider เป็น OpenDissertations

TDC
TDC

TDC เป็นฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายาก (ฉบับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบเต็มฉบับ (Full - Text) เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ /เอกชน/ สถาบันฯ ใช้งานภายนอกเครือข่าย (สมัครสมาชิกลงทะเบียน)

วารสารวิจัย

Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science

วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 จนถึงปี 2560 เป็นระยะเวลา 10 ปี ต่อมาในปี 2561 ได้เปลี่ยนชื่อวารสาร คือ Journal of Food Health and Bioenvironmental Science กำหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในกลุ่มสาขาอาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สองประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2629-9992) และวารสารออนไลน์ (ISSN: 2630-0311) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation Index, TCI) และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI)

Journal of Multidisciplinary in Social Sciences
Journal of Multidisciplinary in Social Sciences

วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 จนถึงปี 2561 เป็นระยะเวลา 14 ปี ต่อมาในปี 2562 ได้เปลี่ยนชื่อวารสาร คือ Journal of Multidisciplinary in Social Sciences กำหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของบทความรับเชิญ (invited Article) นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) รับบทความประเภทการใช้องค์ความรู้หลายศาสตร์หรือสาขาวิชามาผสมผสานที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สองประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2672-9806) และวารสารออนไลน์ (ISSN: 2673-0235) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation Index, TCI) และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI)

ASEAN Journal of Education
ASEAN Journal of Education

วารสาร Asean Journal of Education ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 จนถึงปี 2562 เป็นระยะเวลา 4 ปี กำหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของบทความรับเชิญ (invited Article) และนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) ในกลุ่มสาขาการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2673-0766) และวารสารออนไลน์ (ISSN: 2465-437X) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation Index, TCI)

เครื่องมือสำหรับงานวิจัย

Google Scholar
Google Scholar

Google Scholar ใช้ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการโดยสามารถ ค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียวทั้งบทความ, peer-reviewed, วิทยานิพนธ์, หนังสือ, บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์

Endnote
Endnote

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด ฯลฯ โปรแกรม EndNote สามารถที่จะทำการ Import รายการอ้างอิงเหล่านั้นมาไว้ฐานข้อมูลของ EndNote ได้โดยตรง เพื่อนำมาจัดการในส่วนของรายการบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย

Turnitin
Turnitin

Turnitin เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง วิชาการ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้บอกรับเพื่อให้บริการแก่ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดย Turnitin แบ่งการให้บริการเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ OriginalityCheck, GradeMark และ PeerMark พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity index)

อักขราวิสุทธิ์
อักขราวิสุทธิ์

อักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ ฐานข้อมูล TDC ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมไปถึงบทความภาษาไทยจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (โปรแกรมสำหรับการตรวจสอบการลักลอกงานวิจัย และงานวรรณกรรม) ดังนั้น คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ของ มสด. สามารถใช้งานได้ผ่านทาง http://plag.grad.chula.ac.th/ แต่จะสามารถใช้งานได้เฉพาะ e-mail ของ มสด. ที่ลงท้ายด้วย @dusit.ac.th เท่านั้น เช่น test_sdu@dusit.ac.th

ฐานข้อมูลอื่นๆ

Microsoft Academic
Microsoft Academic

Microsoft Academic เป็นเครื่องมือสืบค้นผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่เรียกว่า Microsoft Academic Search สามารถแสดงข้อมูลของนักวิจัย นักวิชาการหลากหลายมิติ ผลงานต่างๆ สามารถส่งออกในฟอร์แมต BibTeX, RIS หรือ RefWorks จุดเด่นที่น่าสนใจมากๆ ก็คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้แต่งร่วม รวมทั้งการอ้างอิงในลักษณะ Visualization