บริการ Application

ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (SDU eBook)

อ่าน/ยืม หนังสือออนไลน์ ทันสมัยไม่ต้องสะพายเป้หนัก กับหนังสือระบบดิจิตอล ยืมสูงสุด 10 เล่ม ในระยะเวลา 15 วัน/เล่ม

 • สามารถสืบค้นรายการหนังสือ
 • สามารถยืม-คืนหนังสือผ่านระบบได้ด้วยตนเอง
 • สามารถเปิดอ่าน/ดู สื่อ EBOOK และ วีดีโอออนไลน์
 • ระบบสามารถคืนหนังสือโดยอัตโนมัตเมื่อครบกำหนดคืน
IOS Android Windows

SDU eLearning

SDU eLearning เป็นแอปพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้ ฟรี สำหรับทุกคน ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

 • การประกอบอาหารไทย
 • การประกอบอาหารของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรย่านาง
 • สื่อการเรียนหมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • เทคนิคสุขภาพพึ่งตนเองตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ : ยา 9 เม็ด
Android

ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด(Matrix Library)

Matrix Library เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

 • ค้นหาหนังสือและทรัพยากรจากฐานข้อมูลห้องสมุด
 • เข้าสู่ระบบเพื่อดูสรุปบัญชีและรายละเอียดส่วนตัวของสมาชิก
 • ระงับ / ต่ออายุหนังสือและทรัพยากร
 • ข่าว / ประกาศห้องสมุด
 • แหล่งข้อมูลออนไลน์
IOS Android

SDU Application

SDU Application เป็น Mobile Application แรกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • ประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัย
 • เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัย
 • เผยแพร่ข้อมูลสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
 • แจ้งรายการอาหารรายวันของโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย
 • แหล่งรวบรวมสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
IOS Android