TBL SDU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EndNote X8

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มิถุนายน 29, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม EndNote X8 ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการจัดการบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงสำหรับเอกสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสวนแก้ว 2 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

Please follow and like us: