TBL SDU จัดอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มิถุนายน 18, 2017

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) โดยมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย อาจารย์ทิพสุดา  คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และดร.เอื้อารี  จันทร อาจารย์สุพรรณิการ์  ทับมณี เป็นวิทยากรอบรม (ข่าว/ภาพ : ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ TBL)

Please follow and like us: