TBL SDU จัดกิจกรรมอบรมครูต้นแบบ IT ระยะที่ 2 : การบูรณาการเทคโนโลยีกับ มคอ.3

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มิถุนายน 20, 2017

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมครูต้นแบบ IT ระยะที่ 2 : การบูรณาการเทคโนโลยีกับ มคอ. เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง TBL อาคาร 11 ชั้น 4 (ข่าว/ภาพ : ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ TBL)

Please follow and like us: