TBL อบรมการใช้งาน Smart Classroom ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษา

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กรกฎาคม 12, 2017

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมการใช้งาน Smart Classroom ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษา โดยเป็นการติดตามการใช้งาน Smart Classroom และแนะนำการใช้งาน Smart Mobile ร่วมกับการทำ Workshop ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการใช้ Smartboard & Smartphone สำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Please follow and like us: