TBL จัดอบรม”การใช้งาน Smart Classroom” ให้กับอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กรกฎาคม 11, 2017

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม “การใช้งาน Smart Classroom” ให้กับคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้สนใจ                                                                                       โดยมี ดร.เอื้ออารี  จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย                                                                                                  เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเรียน 442 อาคาร 4

Please follow and like us: