แนะนำการใช้งาน

การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นหน่วยงาน ที่ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศกับคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์มาสืบค้นและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง สำนัก วิทยบริการฯ มีฐานข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้

 

E-Books ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

เป็นหนังสือที่มีรูปเล่ม มีการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ สามารถ ทำการยืม – คืน ด้วยตนเองโดยผ่านระบบของ e- books ประกอบด้วย 2 ฐาน คือ

e-Books Library เอกสารฉบับภาษาไทย ประกอบด้วย งานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือหายาก หนังสือประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ที่ผลิตขึ้นเองและหนังสืออ่านประกอบทั่วไป เป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถใช้งานผ่านระบบมือถือ ระบบ IOS Androi การใช้งาน ทำการยืม – คืน ด้วยตนเองโดยผ่านระบบของ e- books ได้ทันที : http://elibrary.dusit.ac.th/ (มสด.)

 

e-Books iG Library (iG Publishing) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ในโครงการความร่วมมือเครือข่ายสำนักวิทยบริการ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่องการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทุกคณะได้แก่ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการธุรกิจ ฯลฯเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถใช้งานผ่านระบบมือถือ ระบบ IOS Andro : http://portal.igpublish.com/iglibrary/search/main?0 (มสด.)

 

 E-Theses ฐานข้อมูล งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เอกสารการประชุม Conference Proceeding ระดับนานาชาติ ฉบับภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ (E-Theses) ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการโดย ไม่มีขีดจำกัดระยะเวลา ประกอบด้วย 2 ฐาน ดังนี้

TDC (ThaiLIS) เป็นฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายาก (ฉบับภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบเต็มฉบับ (Full – Text) เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ /เอกชน/ สถาบันฯ ใช้งานได้ทั้งภายในนอกเครือข่าย(การใช้งานภายนอกเครือข่ายต้องลงทะเบียนก่อน): http://tdc.thailis.or.th/tdc/ สกอ.

ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ครอบคลุมสหสาขาวิชา

– สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ปี 1980 – ปัจจุบัน

– สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ปี 1988 – ปัจจุบันไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

– Preview รายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ปี 1997 – ปัจจุบันให้ข้อมูลรูปแบบ Full Text มีข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกปี ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้ใช้ มีการจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, RefWorks ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย http://search.proquest.com/index?username=003DW7KTGP&password=welcome (มสด) : http://search.proquest.com/pqdtglobal (สกอ.)

 

E- journal วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ในรูแบบสาระสังเขป (Abstract) และ รูปแบบฉบับเต็ม (Full-Text) ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการโดย ไม่มีขีดจำกัดระยะเวลา ประกอบด้วย 10 ฐานดังนี้

  • ABI/INFORM Complete ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่

l ABI/INFORM Global เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการจากวารสารจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 รายชื่อ

l ABI/INFORM Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม จากวารสารและสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 1,900 รายชื่อ

l ABI/INFORM Dateline เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 190 รายชื่อ

l วิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 18,000 รายการ ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม Full Text ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้ใช้ รูปแบบไฟล์การแสดงผล Full Text : PDF หรือ HTML+Graphics การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, RefWorks ถ่ายโอนเข้าใน EndNote Web การใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก : http://search.proquest.com/abicomplete (สกอ.)

http://search.proquest.com/index?username=003DW7KTGP&password=welcome (มสด)

 

Science Direct เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีบรรณานุกรม พร้อมสาระสังเขป บทความฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ เรียกใช้ Full – text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995 – ปัจจุบัน สามารถสืบค้นและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มจากวารสารประมาณ 2,500 ชื่อ หนังสือ 1,500 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปี 1995 – ปัจจุบัน : http://www.sciencedirect.com/ ( สกอ.)

ACS : American Chemical Society เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดอ่านได้) มีจำนวนวารสารที่บอกรับ ประมาณ 41 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักพิมพ์ The American Chemical Society บทความวาร ( Full -Text) รูปแบบ PDF และ HTML เฉพาะวารสารที่บอกรับตัวเล่มเท่านั้น ให้ข้อมูล 1996- ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวน ผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web : http://pubs.acs.org/ (สกอ.)

ACM Digital Library เป็นวารสารทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จดหมายข่าวและเอกสารการประชุมวิชาการ(Proceeding) มีสารานุกรม/คำศัพท์ ด้านคอมพิวเตอร์ วีดิโอ ใช้งานในระบบ Android, iOS and Windows มีรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review ในรูปแบบ PDF และ HTML การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWorks เป็นต้น ถ่ายโอนไปจัดเก็บใน EndNote Web และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้ใช้บริการ : http://dl.acm.org/dl.cfm (สกอ.)

Springerlink เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 1,800 ชื่อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปี 2002-2004 เป็นสหสาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ บรรณารักษ์ฯ กฎหมายและสาขาอื่นๆ สามารถสืบค้นและเรียกดูบทความวารสารฉบับ (Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web การใช้งานทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย : http://link.springer.com/ (สมด.) http://link.springer.com (สกอ.)

IEEE/IET Electronic Library (IEL) วารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ (proceeding) และ Conferenc จากสำนักพิมพ์ IEEE และ IET ให้ข้อมูล 1988 – ปัจจุบัน ครอบคลุมสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา อุตสาหการ ฯลฯ มี Directory online เป็นเครื่องมือช่วยค้น มี Full Text ให้บริการในรูปแบบ PDF มี Multimedia เอกสารประเภท Proceeding เช่น Presentation ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWork จัดเก็บใน EndNote Web การเข้าใช้งาน ครั้งละ 5 คน การใช้งานภายนอกเครือข่าย (ใช้ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยฯ) : http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp (มสด.)

http://ieeexplore.ieee.org (สกอ.)

Emerald Management PLUS, และ Emerald Management (EM92) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สกอ.บอกรับ และ สำนักวิทยบริการฯ บอกรับ (ที่เป็นส่วนต่าง) ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบัญชี บริหารธุรกิจ และการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ ฯลฯ มีวารสารออนไลน์ ประมาณ 200 ชื่อเรื่อง มีฉบับเต็มมากว่า 120,000 รายการ ปี 1994-ปัจจุบัน และมีสาระสังเขป ปี 1989 ปัจจุบัน มีวารสารเด่นๆ ได้แก่ management Decision, European Journal, Organization Development Journal, Journal of Consumer Marketing, Library Management การใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย : ) http://www.emeraldinsight.com/

 

– Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาตั้งแต่ อนุบาล-การศึกษาขั้นสูง เนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 2,400 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,400 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูงและรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) มากกว่า 550 เล่มมีบทความ/งานวิจัยเฉพาะต่างๆ อีกมากมาย การใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย : http://search.ebscohost.com/login.aspx? authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=ehh (สกอ.)

 

Computer & Applied Sciences Complete (CASC) ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมรวมข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารวิชาการ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ มากกว่า 2,200 รายการ และให้ข้อมูลฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 1,000 ชื่อ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih (สกอ.)

 

Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูล ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1887-ปัจจุบัน : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h (สกอ)

 

Web Of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ บรรณานุกรมและสาระสังเขป เนื้อหาครอบคลุมสหสาขา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ มีวารสารรวมกันมากกว่า 10,000 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูล ตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน (ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม Full Text) ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้ใช้ สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote, RefWorks เป็นต้น จัดเก็บใน EndNote Web : http://apps.webofknowledge.com/ (สกอ).

 

H.W.Wilson (EBSCO) วารสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชีววิทยา เกษตรกรรม มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา ธุรกิจ สารสนเทศศาสตร์ ฯลฯ เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,700 ชื่อเรื่อง สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ ปี 1984-ปัจจุบัน การใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย : http://search.ebscohost.com/login.aspx? authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost &defaultdb=asf,aft,bai,eft,gft,hft,lft,llf,ofm,rgm,ssf (สกอ).

 

Communication & Mass Media Complete (EBSCO) เป็นฐานข้อมูลวารสาร สาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ มีวารสาร จำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและ การเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ CMMC ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ : http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid (มสด.)http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=24fc9ac3-b45b-485f-8f52-25d347caa59e%40sessionmgr104&vid=0&hid=115 (สกอ).

 

Cinahl Plus with Fulltext ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข และงานวิจัย สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 770 ชื่อเรื่อง มีบทความฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600,000 บทความ ให้ข้อมูลย้อนหลัง ปีค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน มี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 275 เล่ม การแสดงรูปแบบ HTML/PDF File เข้าใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์บอกรับ) http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=ff32564c-d27e-4040-a4d4-57fb9b55cca0%40sessionmgr105&vid=0&hid=115

 

Clinical Key for Nursing

ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการแพทย์ และเภสัชกร เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือทางด้านการแพทย์ฉบับเต็มมากกว่า 700 เล่ม จากค่ายสำนักพิมพ์หนังสือ Elsevier, , Mosby, Saunder และ Churchill Livingstone (มีการปรับปรุงตาม Edition ล่าสุด) วารสารมากกว่า 500 เรื่องMultimedia มากกว่า 9000 วิดีโอ ฐานข้อมูลยา Guideline ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทางด้านการแพทย์ เช่น อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, วิสัญญีวิทยา และสาขาอื่นๆ แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบทั้ง PDF และ/หรือ HTML (คณะพยาบาลศาสตร์บอกรับ)

https://www.clinicalkey.com/nursing/

ฐานข้อมูล Mosby’s Nursing Skill ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้าน ทักษะทางการพยาบาลในรูปแบบวีดีโอคลิป ครอบคลุมทุกสาขามากกว่า 500 ทักษะทางการพยาบาลพร้อม มีข้อมูลอ้างอิงและแบบฝึกหัดทบทวน จากสำนักพิมพ์ Mosby and Sauder, Elsevier เพื่อเพิ่มทักษะทางการพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย การแสดงผลข้อมูล รูปแบบ HTML และ สื่อ Video Multimedia พร้อม English Sub-Title สามารถใช้งานผ่านมือถือ (Smart phone) ดาวน์โหลดโปรแกรม Puffin เข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน ใช้งานทั้งภายในและนอกเครือข่าย ผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์บอกรับ) รอการแก้ไข จาก บริษัท

 

IR – Web บทความวารสารวิชาการที่พัฒนาระบบเอง ให้มีความสอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เน้นอัตลักษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ ให้ข้อมูลแบบฉบับเต็ม มีวารสารและบทความเพิ่มขึ้นทุกปี การใช้งานโดยผ่านระบบ IP ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเท่านั้น ( ยังไม่พบ Link)

 

Asian Business and Reference เป็นฐานข้อมูล ธุรกิจ การเงิน ในเอเชีย ให้ข้อมูล 1990 – ปัจจุบัน รายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท, การตลาด, การค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลและสถิติของประเทศต่างๆ ประชากรและสถาบันต่างๆ นโยบายและการวิเคราะห์ และเงื่อนไขทางธุรกิจโดยรวม Eastern Hemisphere ซีกโลกตะวันออก ประกอบด้วย ข่าวและแหล่งข่าวสารทันสมัย (current awareness) ให้เอกสารฉบับเต็ม Full-text การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเท่านั้น การแสดงผลข้อมูล เป็น แบบ PDF และ HTML

(ยังไม่ได้รับอนุมัติ) ยังไม่พบ Link

E – News ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์

iQNewsClip ข่าวตัด กฤตภาค ข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กว่า 30 ฉบับ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ จัดเป็นหมวดหมู่ พร้อมฟังก์ชั่น ในการสืบค้นข้อความฉบับเต็ม (Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าว ที่ต้องการได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว ให้ข้อมูลปัจจุบัน (ยังไม่พบ Link)

 

 

 

ฐานข้อมูล ที่เป็น Tool (เครื่องมือ) ประกอบด้วย 2 ฐาน

 Binumi (บินยูมิ) เป็นฐานข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia stock) ของสำนักพิมพ์บินยูมิ (Binumi) สามารถนำไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วยวิดีโอคลิป (Video Clip SD/HD) ภาพนิ่ง (Image stills) เสียงประกอบ (Audio tracks) กว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน ลักษณะข้อมูลเป็นคลิปวิดีโอ (.mp4 ทั้ง SD/HD) : https://www.binumi.com/

Turn-it-in เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ (Plagiarism Checking) พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูล ที่ปรากฏว่าซ้ำ (จากการคัดลอกและดัดแปลงจากงานผู้อื่น) โดยแสดงรายการเป็นแถบสี และระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ ซึ่งรายงานต้นฉบับ (Originality Report) สามารถทำให้ผู้สอนสามารถติดตาม และแปลผล เพื่อประกอบการประเมินผลงานชิ้นนั้นได้อย่างสะดวก (บัณฑิตวิทยาลัยบอกรับ) ติดต่อสอบถาม 02-2444146-7 : http://turnitin.com/