คอมพิวเตอร์ พร้อมใช้

Computer & Internet services

บริการคอมพิวเตอร์เพื่องานสืบค้นสารสนเทศ/อินเทอร์เน็ต

S_4983104264860

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 100 เครื่อง สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสืบค้นสารสนเทศ ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้บริการได้ที่อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 และชั้น 2

บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook

S_4983104624351

บริการ Notebook เพิ่มเติมจำนวนกว่า 20 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากร  โดยขอรับบริการได้ที่ Front desk ชั้น 1 ฝั่ง Virtual Library

เงื่อนไขการให้บริการ:

-ยื่นบัตรนักศึกษา/บุคคลากร และกรอกแบบฟอร์มยืม

-ยืมได้ครั้งละ 3 ชั่วโมง/คน/เครื่อง

-กรุณาใช้ภายในอาคารสำนักวิทยบริการฯ เท่านั้น